Професор кафедри фінансів Бондарчук М.К. провела на платформі MS Teams відкриту пару – практичне заняття з дисципліни «Банківська система»

30 жовтня 2020 року о 8.30 (1 пара)  на платформі MS Teams відбулася відкрита пара-практичне заняття з дисципліни «Банківська система» для студентів ФБ-34 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему «ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ». Викладач – доктор економічних наук, професор Бондарчук Марія Костянтинівна.

 Організація практичного заняття здійснена відповідно до плану заняття, зокрема:

 1. Робота в командах. Група поділена на 4 команди.
 2. За темою відповідно до робочої програми підготовлена презентація.
 3. Викладач до пари перевіряє підготовлені матеріали.
 4. Відповідно до презентації і знань попереднього матеріалу здійснюється опитування студентів.
 5. Опитування у різних формах тести, кросворди, ребуси, задачі, питання в kahoot тощо.
 6. Оцінювання рівня знань студентів.

Досягнуто такі програмні результати навчання:

 • ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти
 • ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
 • ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

Передбачено формування та розвиток у студентів компетентностей:

 • ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
 • ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
 • СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Серед викладачів кафедри присутні: завідувач кафедри Алєксєєв І.В., професор Шкварчук Л.О., доцент Вівчар О.Й., доцент Коць О.О., доцент Мороз Н.В., доцент Бондаренко Л.П., к.е.н. Желізняк Р.Й., к.е.н. Бонецький О.О.