Умови вступу на магістратуру

Умови вступу на магістратуру у 2017 році

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, ОКР спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються:

-результати вступного іспиту з іноземної мови;

-результати вступного іспиту з фахових випробувань.

Таблиця 2

Розклад проведення вступних випробувань на І-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів

Дати Початок вступних випробувань Аудиторії Вид вступних випробувань
П’ятниця 22.07.2017 р. 9.00 год. І навчальний корпус: 110, 111, 114, 116, 117, актова зала, 215, 217, 218, 319, 321, 322, 410, 411;
IV навчальний корпус: 205, 206, 209, 210, 214, 310,313, 406, 412, 417, 421, 511, 514, 515, 525
Фахове випробування, іноземна мова.

І навчальний корпус – вул. Карпінського, 2/4.

ІV навчальний корпус – вул. Карпінського, 2/4 (перехід через 3 поверх І-го навчального корпусу).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний відбір вступників на навчання за ОП та освітньо-науковими програмами (ОНП) підготовки магістра на основі базової або повної вищої освіти здійснюється на підставі конкурсного бала, який обчислюється як сума балів результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до диплома бакалавра та додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення із врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,4 – для вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 – для іноземної мови; 1,0 – для середнього бала додатка до диплома бакалавра.

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів. Додаткові бали визначаються відповідно до «Положення про прийом на навчання за освітніми та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів» (далі – Положення), затвердженого наказом Ректора Університету.

Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок за національною шкалою, переведене у 100-бальну шкалу наступним чином:

Для осіб, які у поточному році здобули ступінь (ОКР) бакалавра в Університеті, середнім балом додатка до диплома бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається за 100-бальною шкалою згідно з відповідним положенням, що діє в Університеті.

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів: http://lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2016/1754/072_finansy_i_kredyt.pdf

Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

1. визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – співбесіда, квота 1;

2. яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди – співбесіда, квота 1;

3. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) – співбесіда, квота 1;

4. особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України – іспит, квота 1;

5. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа – іспит, квота 1;

6. особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 – іспит, квота 1;

7. особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року – іспит;

8. громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року – іспит, квота 2.

9. діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції – переведення на вакантні місця державного замовлення;

10. діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів – переведення на вакантні місця державного замовлення;

11. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби – переведення на вакантні місця державного замовлення;

12. особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю – переведення на вакантні місця державного замовлення;

13. інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2 – переведення на вакантні місця державного замовлення;

14. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи – переведення на вакантні місця державного замовлення;

15. особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених

Особи, зазначені в абзацах 2-4 цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах 5-8 цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці 9 цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-2.

Особи, які вступають на основі ПЗСО, зазначені в абзацах 10-14 цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці 15 цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзацах 2-3 цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Квоти-1 встановлюються Університетом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Квоти-2 встановлюються МОН України для Університету у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.