Академічна доброчесність на кафедрі фінансів

Академічна доброчесність на кафедрі фінансів Інституту економіки та менеджменту у Національному університеті «Львівська політехніка»

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (https://lpnu.ua/polozhenniaproakademichnudobrochesnistunatsionalnomuuniversytetilvivskapolitekhnika) науково-педагогічний, науково-допоміжний персонал і здобувачі вищої освіти (бакалаври, магістри, аспіранти) кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту здійснюють освітню діяльність з дотриманням усіх моральних принципів, норм та правил етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти.

Положення спрямоване на дотримання високих професійних стандартів в освітній, науковій та виховній серах діяльності кафедри, утвердження академічних чеснот і запобігання порушення академічної доброчесності на бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому PhD рівнях вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування й розвиток самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

Принципи академічної доброчесності на кафедрі фінансів: верховенство права, законність і справедливість, толерантність наукової сумлінності, професіоналізм і відповідальність, партнерство і взаємоповага, довіра, відкритість і прозорість.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти на кафедрі фінансів передбачає:

 • Дотримання норм Конституції, чинного законодавства України в сфері вищої освіти й нормативних актів НУ «Львівська політехніка».
 • Уникнення дій на основі приватного інтересу та конфлікту інтересів, використання в освітній діяльності лише перевірених джерел інформації та сумлінне посилання на них.
 • Взаємоповагу всіх учасників освітнього процесу й академічної спільноти незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, віросподівання, соціального стану та інших ознак.
 • Виключення з практики проявів хабарництва та отримання будь-яких переваг. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.
 • Об’єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти, застосування інноваційних педагогічних технологій, нерозголошення конфіденційної інформації.
 • Уникнення фальсифікування або фабрикування інформації, наукових результатів (у курсовій, дипломній, дисертаційній роботах).

Норми та правила академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри фінансів:

 • поважати права та свободи студентів і колег, діяти відкрито та прозоро;
 • бути патріотом своєї країни, свого університету та своєї кафедри;
 • примножувати наукову й духовну скарбницю кафедри фінансів;
 • бути носієм моралі, прикладом високої професійної майстерності;
 • сповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у педагогічній, науково-дослідницькій та виховній діяльності;
 • постійно працювати над підвищенням свого професійного, інтелектуального, культурного рівня, проявляти ініціативу, творчий підхід до виконання службових обов’язків;
 • усвідомлювати відповідальність  застосування неперевірених нових наукових знань;
 • практикувати інноваційні педагогічні технології, забезпечуючи бездоганну чесність на всіх етапах наукового дослідження й виконання студентських робіт здобувачами вищої освіти;
 • формувати гнучкі науково-освітні програми й курси, адаптовані у середовище сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і бізнес-практик;
 • об’єктивно  оцінювати знання студентів, не допускаючи особистої неприязні, впливу родини, друзів, службових осіб;
 • поважати думку студента і підтримувати студентські пропозиції у наукових починаннях, сприяти розкриттю наукового потенціалу;
 • не створювати  на заняттях чи іспитах сприятливих умов для списування, використання недозволених матеріалів при захистах кваліфікаційних робіт і дисертацій, формувати  на заняттях дух взаємного  порозуміння, доброзичливості;
 • провадити просвітницьку роботу, виховувати сучасних фахівців на засадах гуманізмі, плюралізму та патріотизму.

Норми та правила академічної доброчесності здобувачів вищої освіти на кафедрі фінансів:

 • бути патріотом своєї країни, свого університету та своєї кафедри;
 • усвідомлювати своє покликання як студента;
 • представляти свій навчальний заклад,  свою кафедру, захищати її честь і створювати позитивний імідж;
 • сповідувати принципи академічної свободи, інтелектуальної самостійності та відповідальності;
 • виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки та іспити, виконувати кваліфікаційні роботи;
 • не сприяти наданню або отриманню допомоги від третіх осіб під час складання підсумкового контролю, не використовувати родинних або службових зв’язків;
 • не пропонувати  винагороду викладачам при оцінюванні результатів виконання навчальних, кваліфікаційних і дослідницьких завдань;
 • не допускати плагіату в працях;
 • не здійснювати самовільно аудіо- чи відеозапису навчальних лекцій;
 • дотримуватись культури поведінки, розвивати в собі лідерські якості, професійну мобільність, бути зібраним і охайним, підтримувати морально-психологічний клімат у студентському середовищі, бережливо ставитися до майна кафедри та університету.

Форми проявів академічної недоброчестності:

 • академічний плагіат;
 • академічне шахрайство;
 • академічне фальшування та фабрикування;
 • публікації вигаданих результатів досліджень;
 • приписування результатів діяльності;
 • академічний обман;
 • академічне хабарництво;
 • конфлікт інтересів;
 • приватний інтерес.

За участь у будь-якому прояві академічної недоброчесності учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Комплекс профілактичних заходів для запобігання академічної недоброчесності на кафедрі фінансів:

 • ознайомлення здобувачів вищої освіти й науково-педагогічного персоналу  із положенням про академічну доброчесність;
 • інформування усіх членів академічної спільноти про дотримання правил професійної етики;
 • проведення консультацій з питань інформаційної діяльності, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;
 • посилення контролю завідувача кафедри, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела літератури, ідеї, твердження, відомості тощо;
 • перевірка кваліфікаційних робіт, наукових матеріалів  на академічний плагіат.