Підручники та навчальні посібники

Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин Н. Є. Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2018.-388 с.

 

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожною розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної робот студентів. Підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 051 “Економіка”.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів, економіки і підприємництва.

Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с.

 

 

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Бюджетна система». Зокрема, розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади формування оюджетної політики, бюджетного механізму, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих аспектах функціонування бюджету держави як основного фінансового плану, на аналізі його стану, досліджено засади балансування, економічну природу та систему управління бюджетним дефіцитом, організацію міжбюджетних відносин, систему доходів і видатків бюджету. Охарактеризовано видатки на економічну діяльність та науку, соціальний захист населення і соціальну сферу, управління та оборону, обслуговування державного боргу.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.

 

 

У підручнику акцентується увага на таких питаннях як: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Підручник охоплює всі форми навчального процесу.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с.

 

 

Розкрито теорію і практику формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структуру бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії та практики бюджету держави.

Шкварчук Л.О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навчальний посібник. – Львів: Простір-М, 2019.-232 с.

 

 

У посібнику висвітлено сутність фінансів як форми економічних відносин та академічної дисципліни, сутність банківської справи та страхування як форм посередництва на фінансовому ринку. Розкрито механізми формування фінансових потоків доходів та витрат домогосподарств, фінансових та нефінансових корпорацій, а також державного й місцевих бюджетів. Охарактеризовано сутність міжнародних фінансів, валютної системи, міжнародного оподаткування та розрахунків. До теоретичного матеріалу додано практикум із розрахунковими завданнями.

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а також усіх охочих ознайомитися із світом фінансів.

Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів- Львів.: «Новий Світ-2000», 2019.-400 с.

 

 

У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді розкривається теорія і практика формування бюджетної системи України, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, методів і джерел доходів бюджетів, напрямів та форм бюджетних видатків, витрат бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань. Для кращого сприйняття та поліпшення якості засвоєння матеріалу в посібнику за темами дисципліни використано завдання (кейси, семінари, задачі), які сприятимуть упорядкуванню знань, набуттю умінь та поглибленому вивченню бюджетної системи. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних і практичних працівників.

Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар- Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. -298с.

 

 

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; сутність та призначення джерел фінансових ресурсів підприємств, склад доходів та витрат, фінансових результатів підприємств; структуру податкової системи України; механізм соціального страхування в Україні; структуру та устрій бюджетної системи України, механізм формування і виконання бюджетів; систему доходів та видатків бюджетів державного та місцевих та систему бюджетного вирівнювання; бюджетний процес та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; поняття, суб’єкти, форми та види страхування; основи функціонування фондового ринку, міжнародних фінансово-кредитних організації та форми їх співробітництва з Україною.

Навчальний посібник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам.

  Крисоватий А.І., Синютка Н.Г.

 

 

Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні : монографія / Андрій Крисоватий, Наталія Синютка. – Львів: Українська академія друкарства. 2017. — 199 с.

Досліджено теоретичні концепти місцевої боргової політики, соціально-економічну сутність та природу муніципальних запозичень. Проведено моніторинг сучасного стану ринку муніципальних запозичень в Україні, розкрито аспекти формування муніципальної боргової політики та акцентовано на проблемах боргової децентралізації на прикладі окремих міст. Запропоновано орієнтири імплементації муніципальної боргової політики за умов фіскальних та боргових розривів.

Для науковців та студентів економічних спеціальностей, спеціалістів у галузі державних фінансів та усіх, хто цікавиться проблематикою залучення боргового фінансування через органи місцевого самоврядування.

Фінанси, гроші та кредит : навч. посібник / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 416 с.

 

 

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів та систему бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошові системи, інфляція, валюта, кредит; сутність, форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; сутність, види, причини, методи регулювання інфляції; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових та практичних працівників.

  Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с.
Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-Pres,2017. – 246 p.Навчальний посібник „Банківська система” призначений для формування у студентів, магістрів, аспірантів, докторантів і фінансових менеджерів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації банківської системи та механізму діяльності Національного банку та комерційних банків України. Рекомендовано для вивчення термінології з основ банківської справи англійською мовою.
Tutorial “Banking system” is intended for the formation of students, masters, postgraduate, doctoral and financial management of modern economic thinking and system deep theoretical knowledge and practical skills on the organization of the banking system and the mechanism of the National Bank and commercial banks in Ukraine. It is recommended to study the terminology banking foundations of English.
  Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 216 с.

 

 

Висвітлено суть та функції таких категорій, як “гроші”, “кредит”, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обороту, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин.
Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, теми рефератів до кожної із тем, запитання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, задачі, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.
Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

  Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с.

 

 

Наведено теоретико-методичні аспекти механізму управління санацією на підприємствах, у комерційних банках і страхових компаніях; ознайомлення зі сутністю фінансової санації підприємств, принципами антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств; опрацювання форм та правил фінансування санації підприємств, фінансових джерел санації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства підприємств; уміння визначати методи контролінгу для санації підприємств та створювати систему раннього попередження і реагування у різних суб’єктів господарювання, оцінювати перспективи та ризики в разі її створення. Матеріал викладено українською та англійською мовами з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.

Для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

  Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016.- 134 с.

 

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні засади організування фінансово-економічної діяльності. Розглянуто суть та наведено характеристику таких категорій як фінансово-економічна діяльність, господарська діяльність та господарські відносини, суб’єкти господарювання, підприємництво та некомерційна діяльність, фінансова діяльність, страхування, посередництво, участь держави у сфері господарювання тощо. Розкрито засади утворення, державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господарювання, принципи підприємницької діяльності, основи здійснення некомерційної діяльності, особливості діяльності громадянина як суб’єкта господарювання, поняття фінансової діяльності та її види і особливості здійснення, напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у фінансово-економічній діяльності.

  Гроші та кредит: підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. -412с.

 

 

У підручнику висвітлено сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошова система та реформа, інфляція, валюта, кредит та кредитна система, грошово-кредитна політика, процент за кредит, фінансові посередники, банк, центральний банк, міжнародна фінансово-кредитна організація. Детальну увагу зосереджено на характеристиці видів та структури грошових систем, механізму формування попиту і пропозиції грошей та реалізації грошово-кредитної політики, на основах валютних відносин, положеннях основних теорій грошей, на характеристиці кредитних систем, теоретичних засад діяльності банківської системи загалом та банків зокрема, ролі центральних банків в системі грошово-кредитного та банківського управління, діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій та їхньому співробітництві з Україною.

Підручник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим і практичним працівникам.

Скоропад І. С. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

 

 

Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка. ISBN 978-617-607-961-3

Розглянуто суть, завдання та особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм, формування власного та позичкового капіталу, фінансові аспекти реструктуризації підприємств, характеристики інвестиційної та фінансової діяльності, зокрема і у сфері зовнішньоекономічних відносин, дивідендної політики, методичних підходів до оцінки вартості підприємств. Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни.

  Вівчар О. Й. та ін. Місцеві фінанси.

 

 

Навчальний посібник / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 260 с. Формат 145 х 215 мм. ISBN 978-617-607-526-4

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “Місцеві фінанси”. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання до теми, задачі, термінологічний словник. Для студентів економічного напряму, фінансистів та менеджерів.

   Партин Г. О., Задерецька Р. І. Фінансовий контролінг.

 

 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 232 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка. ISBN 978-617-607-401-4

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового контролінгу, визначено суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, виокремлено об’єкти фінансового контролінгу, представлено класифікацію витрат як основного об’єкта фінансового контролінгу, розкрито методи прогнозування їхньої поведінки, визначено основні методи збирання інформації в системі фінансового контролінгу на основі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Подано характеристику особливостей організації стратегічного фінансового контролінгу. Висвітлено методичні підходи і порядок формування бюджетів підприємства та здійснення бюджетного контролю. Наведено методичний інструментарій організації управління за центрами фінансової відповідальності та визначення ефективності інвестиційних проектів й операційних управлінських рішень. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів та економіки.

   Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок.

 

 

Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шкварчук Л.О. — К., 2013. — 382 с., тв. пал. (ст. 14 пр.). ISBN 978-617-07-0095-7.

У посібнику досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб’єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників. Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку.